یک کیلو کنجد چقدر روغن میدهد

حدودا هر ٣  الی 3.5 کیلو گرم کنجد یک‌کیلوگرم روغن کنجد می‌دهد.

البته این مقدار بستگی به کیفیت کنجد دارد.